Artikel 1 Definities

 1. Petra Bredewold, gevestigd te Wezep, KvK-nummer 67744052, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. Dienstverlener is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor klant, heeft klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.
 2. Dienstverlener kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 4. Werkzaamheden buiten de offerte om worden aangemerkt als meerwerk. Deze worden alleen uitgevoerd na overleg met klant en worden op basis van het door dienstverlener gebruikelijk gehanteerde uurtarief gefactureerd.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de (pakket)prijs van de gekozen dienst(en) exclusief btw of de productprijs vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reis- en materiaalkosten, plug-ins en add-ons, zullen apart worden vermeld of door klant zelf worden afgenomen. Klant is zelf verantwoordelijk voor het up- of downgraden van een gekozen softwarepakket en het verlengen van licenties, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien er geen vaste (pakket)prijs is opgenomen, wordt de prijs berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van dienstverlener. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden maakt dienstverlener een schatting van de benodigd aantal uren. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend. De daadwerkelijk gemaakte uren worden in rekening gebracht.
 4. Indien dienstverlener op projectbasis werkt, worden tarieven gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil en worden op maat gemaakt voor het project van klant, afhankelijk van de duur van het project en de aard van de werkzaamheden.
 5. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Dienstverlener komt het recht toe een aanbetaling dan wel volledige betaling vooraf te verzoeken. Zij is hierbij gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot een (volgende) betaling is voldaan. Levering van de definitieve content, of livegang van de website, zal pas plaatsvinden wanneer de gehele betaling is voldaan.
 6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Indien zij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere klant het recht op ontbinding van de overeenkomst.
 7. Indien nodig ontvangt klant een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan klant worden gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van de door dienstverlener vooraf kenbaar gemaakte tarieven.
 8. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de werkzaamheden eerder aan dienen te vangen dan wel opgeleverd dienen te worden.
 9. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 10. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van dienstverlener onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5 Informatieverstrekking

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt klant niet of niet tijdig, zoals aangegeven bij het aangaan van de overeenkomst, de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant. Dienstverlener is hierbij gerechtigd eventuele verhoogde prijzen door te berekenen indien klant een deadline mist.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van dienstverlener. Klant erkent dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de klant.
 2. Dienstverlener is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
 3. Doordat enkele diensten van dienstverlener online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Dienstverlener stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Dienstverlener is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Dienstverlener is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 4. Indien dienstverlener verhinderd is haar werkzaamheden uit te voeren zal zij in overleg proberen de datum te verplaatsen. Indien dit niet wenselijk is, zal zij zorgen voor vervanging. Indien partijen niet tot een redelijke oplossing komen, is klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 5. Annulering van een overeenkomst door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering kan bij een overeenkomst op afstand tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos plaatsvinden, tenzij de werkzaamheden binnen deze 14 kalenderdagen worden uitgevoerd of de overeenkomst B2B is gesloten; bij annulering buiten deze wettelijke bedenktijd voor particulieren gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
 6. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang is klant 20% verschuldigd.
 7. Indien al met de werkzaamheden is gestart worden bij annulering de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar, vermeerder met 20% van de werkzaamheden die nog open staan. Het tot dan toe gemaakte ontwerp mag niet door klant worden gebruikt, tenzij het geheel bedrag wordt voldaan.
 8. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder templates, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant direct toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 9. Hosting wordt afgenomen voor een minimale looptijd van ofwel een maand ofwel een jaar. Na de gekozen minimale looptijd is de overeenkomst met een opzegtermijn van ten minste een kalendermaand opzegbaar.
 10. Voor diensten die worden afgenomen bij derden, waaronder domeinnamen en licenties, gelden termijnen van de derde aanbieder die bij aanschaf kenbaar worden gemaakt en onderhevig zijn aan eventuele wijzigingen.

Artikel 8 Workshops

 1. Dienstverlener behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door dienstverlener wordt gewijzigd, heeft klant het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
 2. Indien een workshop offline geen doorgang kan vinden door omstandigheden waar dienstverlener geen invloed op uit kan oefenen, is dienstverlener gerechtigd de workshop online te geven. Dit geeft geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.
 3. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop mag het deelnamebewijs worden doorverkocht zolang de nieuwe klant aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en het deelnamebewijs niet voor een hogere prijs wordt doorverkocht dan de aankoopprijs.
 4. Het is klant niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens een workshop, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Dienstverlener behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

Artikel 9 Online cursus

 1. Wanneer het aanbod is aanvaard, bestaat er direct een betalingsverplichting voor klant.
 2. Klant ontvangt na aankoop toegang tot de content. Indien de content in één keer beschikbaar wordt gesteld, is de aankoop uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor niet de mogelijkheid toekomt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, wordt het bedrag bij tussentijdse annulering naar rato verrekend, tenzij de overeenkomst b2b is aangegaan.
 3. Dienstverlener heeft het recht om de tarieven van een cursus zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.
 4. Dienstverlener komt een inspanningsverplichting toe. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door klant gewenste resultaat. Klant is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens de cursus.
 5. Voor het geven van een cursus maakt dienstverlener gebruik van een platform van een derde. Dienstverlener kan hierdoor niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 6. Dienstverlener heeft het recht om de deelname aan een cursus te weigeren.
 7. Dienstverlener heeft het recht om de inhoud van de cursus aan te passen. Dit geeft klant uitdrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 8. Klant krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, uitdrukkelijk niet om te kopiëren. Het is klant niet toegestaan om binnen 12 kalendermaanden na het afronden van de cursus een soortgelijk aanbod te creëren.
 9. Klant mag tijdens de cursus screenshots maken, wanneer deze beelden enkel voor social media worden gebruikt en dienstverlener hierin wordt vermeld.
 10. De geleverde informatie blijft eigendom van dienstverlener. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.
 11. Klant mag geen spam of andere ongewenste meldingen versturen. Dienstverlener is gerechtigd om communicatie te verwijderen wanneer zij dit nodig vindt.
 12. Dienstverlener kan klanten die door hun gedrag het verloop van de cursus belemmeren of bemoeilijken uitsluiten van de cursus. Dit geeft klant geen recht op restitutie.

Artikel 10 Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.
 4. Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is dienstverlener gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid schade

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor handelingen of vertragingen veroorzaakt door derden.
 4. Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan dienstverlener worden geleverd.
 5. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en het tijdig maken van volledige back-ups, waar van toepassing.
 6. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor situaties die buiten haar bereik liggen zoals hacks en verlies van data. Klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van back-ups.
 7. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 8. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door derden of klant in door haar aangeleverde content.
 9. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in aangeleverde content wanneer klant zijn goedkeuring heeft gegeven voor het concept of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en geen gebruik van heeft gemaakt.
 10. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De klant bevestigt dat alle stukken die aan dienstverlener worden geleverd eigendom zijn van de klant en sluit hiermee alle aansprakelijkheid van dienstverlener omtrent rechten van derden uit.
 11. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van juiste toestemming onder de AVG en overige wettelijke vereisten waar klant zich aan dient te houden bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
 12. Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van gebeurtenissen waar zij geen invloed op kan uitoefenen. Gedacht kan worden aan gebeurtenissen bij het datacenter of de domeinregistrant.
 13. Dienstverlener spant zich in om de website beschikbaar te houden, maar kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de website tijdelijk niet beschikbaar is.
 14. Bij installatie of onderhoud komt dienstverlener het recht toe bepaalde onderdelen van de website tijdelijk buiten werking te stellen. Zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortkomt.
 15. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd of tweemaal het bedrag dat door dienstverlener aan klant in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 16. Klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 1. Dienstverlener behoudt het auteursrecht op de door haar gemaakte content. Klant komt een gebruiks- en publicatierecht toe voor het gebruik van content die door dienstverlener voor klant zijn gemaakt voor de doeleinden zoals vooraf overeengekomen na volledige betaling. Aangeleverde content mag niet door derden worden gebruikt.
 2. Indien content gebruikt wenst te worden buiten de verleende licentie dient hiervoor toestemming verkregen te worden. Dienstverlener is gerechtigd een aanvullende vergoeding te rekenen.
 3. Dienstverlener is gerechtigd haar naam te vermelden in de footer van de websites die zij bouwt.
 4. Het is niet toegestaan aangeschafte templates, of een deel daarvan, te verveelvoudigen, te delen met derden of door te verkopen. Templates zijn enkel voor persoonlijk gebruik.
 5. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 6. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 7. Klant geeft dienstverlener toestemming tot het gebruik van content gemaakt voor klant ten behoeve van haar portfolio, tenzij hier vooraf uitdrukkelijk bezwaar tegen is gemaakt. Indien persoonsgegevens zichtbaar zijn op de content zal met een toestemmingsformulier worden gewerkt.

Artikel 13 Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
 2. Het is niet toegestaan om door dienstverlener ter beschikking gestelde diensten te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en openbare orde. Hieronder valt onder andere, maar niet uitsluitend, spamming, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging en hacken.
 3. Dienstverlener is gerechtigd de verstrekte toegang tot en gebruik van de diensten buiten gebruik te stellen wanneer klant in strijd handelt met het in de vorige leden bepaalde. Vorderingen komen hiermee niet te vervallen.

Artikel 14 Levering

 1. Dienstverlener spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de vermelde leveringstermijn in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.
 2. Content wordt naar inzicht en stijl van dienstverlener gemaakt. Klant dient bekend te zijn met de standaard stijl.
 3. Content wordt digitaal aangeleverd, tenzij anders overeengekomen. Partijen komen vooraf overeen in hoeveel voorstellen een concept zal worden aangeleverd. Binnen een afgenomen pakket kan klant gebruik maken van het aantal revisierondes zoals vooraf overeengekomen, mits de gewenste wijzigingen binnen de oorspronkelijke scope van de opdracht liggen en de wijzigingen binnen 14 kalenderdagen worden doorgegeven. Aangepaste wensen van klant, of wensen buiten deze termijn, kunnen een meerprijs opleveren.
 4. Dienstverlener levert geen open bestanden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 15 Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener.
 2. Indien een klacht later kenbaar wordt gemaakt, of er al gebruik is gemaakt van de inbegrepen correctierondes, worden revisies verwerkt op basis van het op dat moment geldende uurtarief van dienstverlener.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.